Regulamin Regulamin Cateringu

REGULAMIN CATERINGU DIETETYCZNEGO

MARGOSFIT – CATERING

§1
Wprowadzenie

Właścicielem serwisu www.margosfit.pl (dalej „Sprzedawca”) Małgorzata Naraniecka-Barciak Margosfit ul. Kośnego 9D/9 Kędzierzyn-Koźle wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,  NIP 749-180-00-08, telefon: +48 887-024-024, poczta elektroniczna: biuro@margosfit.pl

Regulamin cateringu mówi o zasadach zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego oraz poczty e-mail, zasadach wykonywania tych umów, rodzaje i zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, telefoniczną oraz za pośrednictwem Serwisu internetowego, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

 

§2
Definicje

 1. Sprzedawca ”) Małgorzata Naraniecka-Barciak Margosfit ul. Kośnego 9D/9 Kędzierzyn-Koźle wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,  NIP 749-180-00-08, telefon: +48 887-024-024, poczta elektroniczna: biuro@margosfit.pl Sprzedawca jest Stroną Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy.

 2. Produkt, Dieta – Zestaw dietetyczny 3 lub 5 posiłków o łącznej kaloryczności od 900 do 3000 kcal dostarczany do klientowi codziennie lub co drugi dzień (w zależności od zamówienia).

 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub drogą telefoniczną.

 4. Serwis Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.lightmenu.pl

 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu Internetowego lub telefonicznie), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 6. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, poczty e-mail lub telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego lub poprzez kontakt telefoniczny. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie.

 9. Podmiot Zewnętrzny – firmy współpracujące ze Sprzedawcą w celu realizacji warunków umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Firmy te przetwarzają dane osobowe jedynie w celach wynikających z Umowy.

 10. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 11. Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

 12. Strefa dowozu – obszar dostaw Usługi wskazany w zakładce margosfit.pl w zakładce dowóz dostępnej na stronie Serwisu Internetowego obejmujący wskazane miasta główne oraz okoliczne miejscowości. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Sprzedawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany.

 13. Kodeks cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§3
Postanowienia ogólne

 1. Zobowiązuje się sprzedawca do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Klient korzystający z usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę oraz Podmioty Zewnętrzne danych osobowych. Dane osobowe: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres dostawy. Celem przetwarzania jest weryfikacja płatności, kontakt z wprawie ewentualnego przedłużenia pakietu, informacja o ewentualnych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w dostawie, służy również dodawaniu  

 1. Dokładne informacje na temat, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” cateringu internetowego

 2. Ceny na stronie www.margosfit.pl są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.

§4
Zamówienie Produktu

 1. Umożliwiamy Klientowi złożenie zamówienia poprzez stronę margosfit.pl oraz w formie telefonicznej, wyboru Produktu na konkretną ilość dni oraz dostaw zgodnie z ofertą cateringu opisaną w zakładce www.margosfit.pl/zamówienie

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty. Dodanie nowych Produktów nie stanowi zmiany Regulaminu

 3. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień:
  a) telefonicznie pod numerem +48 887 024 024
  – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00
  – w soboty od godz. 7:00 do 17:00 ,
  b) drogą elektroniczną na adres biuro@margosfit.pl przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę
  c) na stornie
  www.margosfit.pl za pomocą formularza 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

 1. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Sprzedawcę, określając rodzaj diety, wariant diety oraz kaloryczność posiłków wchodzących w skład Produktu oraz dni, w które Produkt będzie dostarczany. Dodatkowo klient podaje niezbędne dane osobowe, które są niezbędne do realizacji zamówienia. Dane osobowe oraz sposób ich przetwarzania jest opisany w Polityce Prywatności.

 2. Posiłki są dostarczane w osobnym, zamkniętym pojemniku jednorazowym i opatrzony jest etykietą z opisem. Wszystkie pojemniki dostarczane są w papierowej torbie (zbiorczej).

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo modyfikacji jadłospisu w każdym momencie, szczególnie w przypadku wystąpienia przyczyn losowych.

 4. Posiłki dostarczamy w zimne. Po otrzymaniu posiłków Klient zobowiązany jest do przechowywania ich w warunkach chłodniczych aż do momentu spożycia.

 5. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki zamówienia, a w szczególności ilość oraz rodzaj Produktu, całkowitą cenę do zapłaty (wraz z kosztami dostawy) oraz informację o przewidywanym czasie dostawy Produktu.

 6. Kupujący ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu zamówienia w ciągu 18 godzin od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia. 

§5
Warunki realizacji Umowy Sprzedaży oraz dostawy produktu

 1. Zamówienia w cateringu są przyjmowane z wyprzedzeniem pozwalającym Sprzedawcy na staranne przygotowanie zamówienia. Czas realizacji zamówienia jest przedstawiony w tabeli poniżej:
  Tabela 1

Zmiana/Zamówienie potwierdzone w:

Do godz.:

Zostanie dostarczone 16:00-21:00 w tym dniu posiłki dostarczane są na kolejny dzień

Poniedziałek

20:00

Wtorek

Wtorek

20:00

Środa

Środę

20:00

Czwartek

Czwartek

20:00

Piątek

Sobotę

20:00

Poniedziałek

wtorek

Niedzielę

20:00

Wtorek

wtorek

 1. Zamówienie potwierdzone jest w momencie:
  – Przesłania na adres e-mail Biura Obsługi Klienta biuro@margosfit.pl płatności z konta bankowego zawierającego szczegóły pozwalające na identyfikację zamówienia (Imię, nazwisko, adres, zamówiony Produkt)
  – Dokonania płatności online poprzez dostawcę płatności internetowych

 2. Godziny w Tabeli 1 są terminami niepodważalnymi i nieprzekraczalnymi.

 3. Godziny w Tabeli 1 są również wiążące w stosunku do dokonywania zmian w zamówieniu takich jak zmiana Produktu lub adresu dostawy .

 4. Odstępstwa od pkt.3 i 4 mogą być stosowane, ale tylko i wyłącznie po uzgodnieniu ze Sprzedawcą i e-mailowym potwierdzeniu z jego strony.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących przypadkach:
  – złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;
  – bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;
  – braku dokonania płatności za zakupiony Produkt;
  – rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

 6. Koszt dostawy Produktu na terenie miast wymienionych na stronie Sprzedawcy jest wliczony w cenę Produktu określonego w „Cenniku” dostępnym na stronie Serwisu internetowego, z wyłączeniem opisanym w następnym zdaniu.

 7. W przypadku realizacji zamówień poza strefę dowozu może być doliczona opłata dodatkowa o ile istnieje możliwość dostawy pod wskazany adres.

 8. W przypadku złożenia zamówienia z dostawą poza teren, w którym jest wliczona cena produktu, koszt dostawy zostanie ustalony z Klientem indywidualnie.

 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od Sprzedawcy, a których usunięcie nie jest możliwe.

 10. Przy wyborze opcji dostaw zestawów na sobotę i niedzielę, dostawy realizowane są piątek w godzinach popołudniowych. Dostarczone zostają wówczas dwa zestawy: na sobotę i niedzielę.

 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie realizowania dostaw w dni ustawowo wolne od pracy oraz inne wybrane przez niego. Zestawy przypadające na te dni zostaną przeniesione na koniec zamówienia, tak aby Klient otrzymał wszystkie zamówione zestawy.

 12. Dostawy w dni robocze realizowane są w następujących przedziałach czasowych:
  Kędzierzyn-Koźle i okolice – 16:00 – 22:00

Strzelce Opolskie, Opole, Krapkowice, Gogolin, Głogówek, – 16:00 – 22:00

 1. Dostawy poza dniami roboczymi (w szczególności w dni ustawowo wolne od pracy) mogą być nierealizowane lub realizowane w innych przedziałach czasowych o czym sprzedawca poinformuje klienta najpóźniej 24 godziny przed planowaną dostawą.

 2. Klient ma możliwość podania preferowanych przez niego godzin realizacji dostaw aczkolwiek nie są one wiążące dla Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość realizacji dostaw w innych godzinach niż preferowane przez Klienta, zachowując podane w par. 5 ust. 13 przedziały czasowe.

 3. Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania okresu zamówienia po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail powiadomieniu Sprzedawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem określonym w Tabeli 1. Okres zamówienia zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.

 4. Poza informacjami wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

 5. Zrealizowanie zamówienia z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Sprzedawcy za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Sprzedawcy o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.

 6. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną w terminach oznaczonych w Tabeli 1, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

 7. W sytuacji gdy wystąpią czynniki niezależne od Sprzedawcy, które utrudnią lub uniemożliwią dostawę Produktu, nie będzie możliwości dochodzenia odszkodowania lub zwrotu. Mowa tu o przypadkach związanych z dużymi utrudnieniami pogodowymi.

 8. W przypadku, gdy dojdzie do przywłaszczenia Produktu przez osoby trzecie po dostarczeniu przez Sprzedawcę (np. po pozostawieniu pod drzwiami mieszkania), Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z Umowy.

 9. W przypadku rezygnacji z zamówienia Klientowi przysługuje zwrot kwoty za niewykorzystane dni z uwzględnieniem czasu rozwiązania umowy określonego w Tabeli 1.

 10. W przypadku zmiany Produktu w czasie realizacji zamówień na inny Produkt, Klient musi dokonać opłaty różnicy w zamówieniu. Zmiana zostanie uwzględniona zgodnie z Tabelą 1.

§6
Forma płatności

 1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
  -przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez ING Bank o numerze: 72 1050 1517 1000 0092 5887 0683
  – przelew online lub płatność kartą za pośrednictwem systemu tPay.com.
  – gotówkowa – płatności należy dokonać kierowcy pierwszego dnia dostawy na podstawie paragonu fiskalnego

 1. Wpłatę za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 3 dni od momentu potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w tym terminie, zamówienie jest traktowane jako anulowane.

 2. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF.

 3. W przypadku skorzystania przez klienta z płatności za pośrednictwem systemu płatności tPay.com  i rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi obsługę tych płatności prowadzi spółka Krajowy Integrator Płatności S.A. z  siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcina 73/6, 61-808 Poznań, NIP 7773061579, REGON 300878437, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000412357, o kapitale zakładowym 4.848.500 złotych wpłaconym w całości.


§7
Inne promocje i kody rabatowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania oraz odwoływania akcji promocyjnych oraz dokonywania w dowolnym momencie zmian w cenach usług.

 

§8
Odstąpienie od Umowy dostawy Produktu

Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

 

§9
Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 12.00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana. Reklamacje rozpatruje Sprzedawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.

 2. Złożona reklamacja powinna zawierać:
  – Identyfikację Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej).
  – Przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji

 3. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1 – 2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.

§10
Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie np. Osobowych, czy kontaktowych) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

§11
Prawa Konsumenta

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  – https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  – https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  – http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707

 

§12
Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego  zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to osobną zgodę – także w celu marketingowym.

 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 5. Szczegółowe sposoby kategorii danych oraz sposobu ich wykorzystania są opisane w Polityce Prywatności cateringu

 

§13
Prawa Autorskie

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Klient nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klient zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

 3. Znaki handlowe Sprzedawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§14
Postanowienia Końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

 2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 luty 2020 roku.

SZYBKI KONTAKT